NUFDI

RSS
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
گروهی از ایرانیان ساکن واشنگتن روز جمعه ۲۴ اکتبر گرد هم آمدند تا به اسید‌پاشی‌های اخیر در اصفهان اعتراض کنند. این عکس ها را محمد برای بی‌بی‎‌سی ارسال کرده است.
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
اعتراض به اسیدپاشی اصفهان در آمریکا
Detail Comment Image
 
 

 Rating

 

Rate this category

Rating: 0 / 0 vote

 Comments